Art.1 - Algemeen

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om de contractuele relaties te regelen tussen de vennootschap SIM Concept, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres:

Jozef Cardijnlaan 46 - 1860 Meise - BELGIE

BTW-nummer: BE 0768.349.767

en de Klant die hieronder wordt gedefinieerd als de gebruiker van de site www.simconcept.be en die deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Alle overige voorwaarden zijn voor SIM Concept slechts bindend na schriftelijke bevestiging door haar. De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de firma SIM Concept. Het enkele feit van het plaatsen van een bestelling op de site www.simconcept.be impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.


Art.2 - Producten

De producten die door de verkoper te koop worden aangeboden, zijn die welke op de site worden vermeld, op de dag van raadpleging door de gebruiker, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving.

De foto's in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of de bestelling van niet-beschikbare artikelen gratis annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.


Art.3 - Prijs

De prijzen zijn aangegeven in euro's (€), geldig in alle landen van de eurozone en worden begrepen, exclusief verzendkosten. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ze houden rekening met eventuele kortingen en btw, van toepassing op de dag van de bestelling. De prijzen die in rekening worden gebracht zijn die welke werden toegepast op het moment van de bestelling, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van typografische fouten.

Verzendkosten worden berekend op basis van de aard van de bestelde artikelen en de vervoerder. De verzendkosten worden vermeld aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant, en worden teruggeroepen in de samenvatting van de bestelling die voorafgaat aan de validatie.


Art.4 - Registratie en validatie van de bestelling

De klant die een product of dienst wil kopen, moet:
  • het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal aangeven;
  • vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
  • zijn bestelling valideren nadat hij deze heeft gecontroleerd;
  • de betaling uitvoeren onder de voorwaarden;
  • hun bestelling en betaling bevestigen.
Om de kwaliteit en veiligheid van de levering te waarborgen, kan achteraf aanvullende informatie worden opgevraagd.

Bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning ervan kennis te hebben genomen en afstand te doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard.

Bij registratie van de bestelling wordt aan de klant een bestelnummer medegedeeld evenals een bevestiging op het scherm en/of per e-mail. De gegevens door de firma SIM Concept geregistreerde vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die naar de klant wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen alle contractuele relaties tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden.


Art.5 - Te late betaling

Indien de klant een professional is: in toepassing van artikel L. 441-6 van het Wetboek van Koophandel, zijn boetes voor laattijdige betaling betaalbaar op de dag die volgt op de betalingsdatum die op de factuur staat indien de verschuldigde bedragen na deze datum worden betaald. Het tarief van deze boetes is gelijk aan het Refi-tarief vermeerderd met 7 punten. Aanvaarding van het pakket brengt automatisch, in geval van niet-tijdige betaling, de aanvraag met zich mee naast een boete van 10 euro per week vertraging, afhankelijk van het bedrag van de onbetaalde factuur.


Art.6 - Levering

Als het bestelde artikel op voorraad is, is de voorbereidingstijd van de bestelling 1 tot 3 werkdagen na validatie van de betaling, de gemiddelde levertijd is ongeveer 5 tot 12 dagen voor België en minimaal 15 dagen voor andere EU-lidstaten. In geval van niet op voorraad is de aanvultijd ongeveer 5 weken. Verzendtijden gaan pas in vanaf de datum van betaling van de bestelling.

Levertijden zijn slechts indicatief; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de klant worden terugbetaald.

Levering is alleen geldig in Europa. Voor andere landen zal het nodig zijn om de verkoper een verzoek te sturen via het contactformulier om het bedrag van de zending te kwantificeren.

De door de klant bestelde producten worden geleverd op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier van de klant, dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied mag bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de klant opgegeven afleveradres. U dient aanwezig te zijn tijdens de bezorging van het pakket om de bezorging in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken. Transport omvat niet levering op verdiepingen die ter goedkeuring van de vervoerder blijft. Vanaf dat moment draagt ​​alleen de klant de risico's.

Bij ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk hun staat en conformiteit controleren. Alle klachten met betrekking tot een gebrek in de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid in de hoeveelheden of een foutieve verwijzing met betrekking tot de firma SIM Concept bevestigde bestelling, dienen schriftelijk op de leveringsbon te worden ingediend. Als de goederen beschadigd zijn, is het noodzakelijk om het product te weigeren en de oorzaak schriftelijk op de leveringsbon te vermelden.

Bovendien behoudt SIM Concept zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een lopend geschil bestaat.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht vormt, in het bijzonder de aanwezigheid van computervirussen, in geval van storing of totale of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, enz. Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria bepaald door de jurisprudentie worden beschouwd als overmacht.


Art. 7 - Herroepingsrecht

De klant heeft veertien kalenderdagen de tijd om het (de) door hem bestelde product(en) op eigen kosten, boetevrij en zonder opgave van redenen terug te sturen. Deze termijn gaat in op de dag na de levering van de bestelling. Voor goederen die onderworpen zijn aan opeenvolgende leveringen, beginnen de herroepingstermijnen te lopen op de dag na de dag van de eerste levering.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor de professionele koper.

Indien aan de voornoemde voorwaarden is voldaan, zal de klant binnen veertien kalenderdagen na de herroeping de bedragen terugbetalen die hij, indien van toepassing, heeft betaald.

De klant heeft geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant of duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven, noch in het geval van levering van audio of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.

Raadpleeg voor online geschillenbeslechting het Europese platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL


Art. 8 - Betaling

Elke bestelling houdt een bijdrage in de verzendkosten bedoeld in artikel 3 in. Worden geaccepteerd als betaalmethoden Bancontact, Maestro, Visa, Mastercad, American Express, PayPal, Apple Payments en bankoverschrijvingen. PayPal-transactiekosten van 2,20% worden bij het afrekenen automatisch aan het orderbedrag toegevoegd.

Bij het valideren van de bestelling wordt de klant uitgenodigd om het nummer van zijn kredietkaart of debetkaart en de vervaldatum op het bestelformulier te vermelden: de betaling gebeurt dan volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met zijn bank.

Het bankkaartnummer wordt ingevoerd op een beveiligde pagina die door de bank wordt gehost.
De informatie is versleuteld (TLS-technologie).
Transacties zijn compatibel met 3D-Secure.

De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van SIM Concept tot de volledige betaling van de bestelling. De eigendomsoverdracht van de producten aan de klant vindt plaats op het moment van volledige betaling van de prijs.


Art.9 - Garantie

De klant dient de leveringsbon te bewaren. Als een artikel hem niet bevalt, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen, op voorwaarde dat ze zich in dezelfde staat bevinden als toen ze werden verzonden. De klant geniet de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van zijn artikel, als hij het defect niet kende of niet verondersteld werd te kennen op het moment van het sluiten van het contract en als het binnen twee jaar levering. In dat geval kan de klant ofwel de herstelling van zijn artikel ofwel de vervanging ervan eisen en, indien geen van deze oplossingen mogelijk is, ofwel een passende prijsvermindering of de ontbinding van het contract, onder de voorwaarden voorzien door de wet. (artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Hiertoe informeert de klant de verkoper uiterlijk binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd. Als het defect binnen zes maanden na levering optreedt, is het in principe de verantwoordelijkheid van de verkoper om te bewijzen dat het defect niet bestond op het moment van levering. Na de periode van twee jaar kan de klant geen herstelling of vervanging van zijn artikel meer eisen. De kosten van voorbereiding en verzending van de bestelling, evenals de beheerskosten, blijven verschuldigd indien de klant zijn recht doet gelden om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relaties tussen de verkoper en de klant zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper bevoegd, behoudens bindende bepalingen van openbare orde.


Art.10 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonlijke informatie verzameld in het kader van verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het gebrek aan informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling. De klant kan op elk moment toegang krijgen tot deze gegevens en de verbetering ervan aanvragen door een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een fotokopie van beide zijden van zijn identiteitskaart. Bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan worden bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel.

Art.11 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van deze laatste.

Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te gebruiken, te herdistribueren of voor welk doel dan ook te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of ze nu software, visueel of geluid zijn.

Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.